လုပ်ပါ - ယူပါ (MITI)

ဒီအလုပ်ရုံဆောင်းပါးတွဲတွေကို သက်သေအထောက်အထားအခြေပြု နည်းဗျူဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပါဝင်သူတွေကို ပညာပေးဖို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။ ဒီနည်းဗျူဟာတွေကို နေရာအနှံ့ အေအက်စ်ဒီနဲ့အတူ တစ်ဦးချင်းစီနဲ့ ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ၊ တစ်ခုချင်းစီအတွက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ဆွေးနွေးပြီး စီစဉ်ပေးဖို့လည်း ပုံစံထုတ်ထားပါတယ်။

This interactive workshop will provide an opportunity to learn about and create tools used to support individuals with ASD. Each session will focus on a different area of interest.  

Cost: Currently FREE, usually $35 per person

Upcoming Virtual Workshops

DateTopicဖော်ပြချက်
02/03/2022
3-5pm EST
Physical and Visual StructureExplore key considerations for visual and visual structure that will help individuals with ASD be successful, understand expectations, and gain independence across settings.
03/03/2022
3-5pm EST
Schedules & Work SystemsLearn how to create visual daily schedules, mini or activity schedules, and work systems, as well as how to use them across settings and ages. Make your own and take them to your setting!
04/14/2022
3-5pm EST
Proactive Behavioral SupportsPractical intervention across settings: Behavioral strategies that are effective for all
05/05/2022
3-5pm EST
Sensory ConsiderationsLearn about sensory processing challenges and strategies that work across settings
06/02/2022လူမှုရေး ကျွမ်းကျင်မှုများExplore strategies to teach social skills across ages
07/28/2022
3-5pm EST
Collaboration & AdvocacyLearn components for effective collaboration and creating an effective team between home and school
08/18/2022
3-5pm EST
Choreography
09/15/2022
3-5pm EST
Tasks & AdaptationsUsing a strengths-based model to make adaptations to tasks that work
10/06/2022
3-5pm EST
Data-Driven Decision Making
11/03/2022
3-5pm EST
Goal WritingStruggling with creating SMART goals for your classroom or work setting? This MITI is perfect for you!