သတင်းများတွင်– Autism ရှိ လက်များသည် အရင်းအမြစ်များ ထောက်ပံ့ပေးသည့် ၁၅ နှစ်ကြာ ကျင်းပ

သတင်းများတွင်– Autism ရှိ လက်များသည် အရင်းအမြစ်များ ထောက်ပံ့ပေးသည့် ၁၅ နှစ်ကြာ ကျင်းပ

Dr. Naomi Swiezy of Carmel has spent her career as a clinical and behavioral psychologist helping others. But in the early 2000s, she realized help was not coming fast enough for many patients with autism. In response, in 2004 she founded Hands in Autism, an Indianapolis organization focused on meeting needs of those with autism

ထပ်ဖတ်ပါ